Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


WebApplicationUtil.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru WebApplicationUtil.cs

Helper class with GetAbsoluteUrl, GetAppRelativeUrl and similar functions for ASP.NET web aplications.

using System;
using System.Net;
using System.Web;

namespace IMP.Shared
{
  #region enums
  /// <summary>
  /// Typ verze Internet Information Services (IIS) web serveru
  /// </summary>
  internal enum WebServerType
  {
    /// <summary>
    /// ASP.NET development server
    /// </summary>
    ASPNETDevelopmentServer,
    /// <summary>
    /// IIS 5.1 (Windwows XP) or IIS 6.0 (Windwows Server 2003)
    /// </summary>
    PreIIS7,
    /// <summary>
    /// IIS 7.0, IIS 7.5 or IIS 8.0 or IIS Express
    /// </summary>
    IIS7OrLater
  }
  #endregion

  /// <summary>
  /// Třída s pomocnými funkcemi pro web aplikace
  /// </summary>
  internal static class WebApplicationUtil
  {
    #region constants
    private const string appRelativeCharacterString = "~/";
    #endregion

    #region action methods
    /// <summary>
    /// Vrací app relativní URL
    /// </summary>
    /// <param name="relativeOrAbsoluteUrl">Relativní nebo absolutní URL</param>
    /// <returns>Relativní URL web aplikace</returns>
    public static string GetAppRelativeUrl(string relativeOrAbsoluteUrl)
    {
      if (relativeOrAbsoluteUrl == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("relativeOrAbsoluteUrl");
      }

      if (relativeOrAbsoluteUrl.StartsWith(appRelativeCharacterString))
      {
        return relativeOrAbsoluteUrl;
      }

      string path = relativeOrAbsoluteUrl;

      Uri uri = new Uri(relativeOrAbsoluteUrl, UriKind.RelativeOrAbsolute);
      if (uri.IsAbsoluteUri)
      {
        path = uri.PathAndQuery;
      }

      return VirtualPathUtility.ToAppRelative(path);
    }

    /// <summary>
    /// Vrací absolutní URL pro relativní URL web aplikace
    /// </summary>
    /// <param name="relativeUrl">Relativní URL</param>
    /// <returns>Absolutní URL pro relativní URL</returns>
    public static string GetAbsoluteUrl(string relativeUrl)
    {
      if (relativeUrl == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("relativeUrl");
      }
      if (!relativeUrl.StartsWith(appRelativeCharacterString))
      {
        throw new ArgumentException("Invalid relative url.", "relativeUrl");
      }

      string path = relativeUrl;
      string query = "";

      if (relativeUrl.Contains("?"))
      {
        int index = relativeUrl.IndexOf('?');
        path = relativeUrl.Substring(0, index);
        query = relativeUrl.Substring(index);
      }

      path = VirtualPathUtility.ToAbsolute(path);
      if (path.EndsWith("/", StringComparison.Ordinal))
      {
        path = path.Substring(0, path.Length - 1);
      }

      Uri baseUri = new Uri(HttpContext.Current.Request.Url.GetLeftPart(UriPartial.Authority));
      return new Uri(baseUri, path).ToString() + query;
    }

    /// <summary>
    /// Vrací URL bez Query stringu
    /// </summary>
    /// <param name="url">URL</param>
    /// <returns>URL bez Query stringu</returns>
    public static string GetUrlWithoutQuery(string url)
    {
      if (url == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("url");
      }

      int index = url.IndexOfAny(new[] { '?', '#' });
      if (index == -1)
      {
        return url;
      }

      return url.Substring(0, index);
    }

    /// <summary>
    /// Vrací na jaké verzi Internet Information Services (IIS) je web spuštěný
    /// </summary>
    /// <returns>Typ verze Internet Information Services (IIS) web serveru</returns>
    public static WebServerType GetCurrentServerType()
    {
      switch (HttpContext.Current.Request.ServerVariables["SERVER_SOFTWARE"])
      {
        case "":
          return WebServerType.ASPNETDevelopmentServer;
        case null:
        case "Microsoft-IIS/5.0":
        case "Microsoft-IIS/5.1":
        case "Microsoft-IIS/6.0":
          return WebServerType.PreIIS7;
      }

      return WebServerType.IIS7OrLater;
    }
    #endregion

    #region property getters/setters
    /// <summary>
    /// Jměno windows uživatele
    /// </summary>
    public static string WindowsUser
    {
      get { return HttpContext.Current.Request.LogonUserIdentity.Name; }
    }

    /// <summary>
    /// Jméno počítače clienta (pokud lze zjistit, jinak firewallu)
    /// </summary>
    public static string ClientMachineName
    {
      get
      {
        string hostName = null;
        try
        {
          //UserHostAddress returns client IP address if it's available and if it's not the name of firewall or NAT box.
          hostName = System.Net.Dns.GetHostEntry(HttpContext.Current.Request.UserHostAddress).HostName;
        }
        catch (System.Net.Sockets.SocketException)
        {
          //Ignore exception
        }

        string machineName = null;
        if (!string.IsNullOrEmpty(hostName))
        {
          machineName = hostName.Split(new char[] { '.' })[0];
        }
        return machineName;
      }
    }

    /// <summary>
    /// IP adresa webového serveru nebo jeho NetBIOS jméno
    /// </summary>
    public static string ServerAddressOrMachineName
    {
      get
      {
        //Zjistění IP adresy lokálního počítače
        string address = GetHostAddress();
        if (string.IsNullOrEmpty(address))
        {
          try
          {
            address = Dns.GetHostName();
          }
          catch (System.Net.Sockets.SocketException)
          {
            //Ignore exception
          }
        }

        if (string.IsNullOrEmpty(address))
        {
          address = Environment.MachineName;
        }

        return address;
      }
    }

    /// <summary>   
    /// Vrací absolutní URL kořenu web aplikace
    /// </summary>   
    public static string ApplicationAbsoluteUrl
    {
      get
      {
        var builder = new UriBuilder(HttpContext.Current.Request.Url);
        builder.Fragment = string.Empty;
        builder.Query = string.Empty;
        builder.Path = HttpContext.Current.Request.ApplicationPath;

        string uri = builder.Uri.ToString();
        if (uri.EndsWith("/", StringComparison.Ordinal))
        {
          uri = uri.Substring(0, uri.Length - 1);
        }

        return uri;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Vrací RawUrl aktuálního requestu bez query stringu
    /// </summary>
    public static string RawUrlPath
    {
      get
      {
        return GetUrlWithoutQuery(HttpContext.Current.Request.RawUrl);
      }
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private static string GetHostAddress(string host = "")
    {
      try
      {
        var addressList = Dns.GetHostAddresses(host);

        //IPv4
        foreach (var address in Dns.GetHostEntry(host).AddressList)
        {
          if (address.AddressFamily == System.Net.Sockets.AddressFamily.InterNetwork &&  //IPv4
            !IPAddress.IsLoopback(address) && //Ignore loopback addresses
            !address.ToString().StartsWith("169.254.")) //Ignore link-local addresses
          {
            return address.ToString();
          }
        }

        //IPv6
        foreach (var address in Dns.GetHostEntry(host).AddressList)
        {
          if (address.AddressFamily == System.Net.Sockets.AddressFamily.InterNetworkV6 &&  //IPv6
            !IPAddress.IsLoopback(address) && //Ignore loopback addresses
            !address.IsIPv6LinkLocal) //Ignore link-local IPv6 addresses (FE80:)
          {
            return "[" + address.ToString() + "]";
          }
        }

        //IPv4 link-local
        foreach (var address in Dns.GetHostEntry(host).AddressList)
        {
          if (address.AddressFamily == System.Net.Sockets.AddressFamily.InterNetwork &&  //IPv4
            address.ToString().StartsWith("169.254.")) //link-local addresses
          {
            return address.ToString();
          }
        }

        //IPv6 link-local
        foreach (var address in Dns.GetHostEntry(host).AddressList)
        {
          if (address.AddressFamily == System.Net.Sockets.AddressFamily.InterNetworkV6 &&  //IPv6
            address.IsIPv6LinkLocal) //link-local IPv6 addresses (FE80:)
          {
            return "[" + address.ToString() + "]";
          }
        }
      }
      catch (System.Net.Sockets.SocketException)
      {
        //Ignore exception         
      }

      return null;
    }
    #endregion
  }
}