Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


PasswordBoxStyles.xaml

Download file

Toto je zdrojový kód souboru PasswordBoxStyles.xaml

Silverlight style for PasswordBox control with Watermark support.

<ResourceDictionary 
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:System="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"
  xmlns:i="clr-namespace:System.Windows.Interactivity;assembly=System.Windows.Interactivity"                 
  xmlns:vsm="clr-namespace:System.Windows;assembly=System.Windows"
  xmlns:local="clr-namespace:IMP.Windows.Controls;">

  <ControlTemplate x:Key="ValidationToolTipTemplate">
    <Grid x:Name="Root" Margin="5,0" Opacity="0" RenderTransformOrigin="0,0">
      <Grid.RenderTransform>
        <TranslateTransform x:Name="xform" X="-25"/>
      </Grid.RenderTransform>
      <VisualStateManager.VisualStateGroups>
        <VisualStateGroup x:Name="OpenStates">
          <VisualStateGroup.Transitions>
            <VisualTransition GeneratedDuration="0"/>
            <VisualTransition GeneratedDuration="0:0:0.2" To="Open">
              <Storyboard>
                <DoubleAnimation Duration="0:0:0.2" To="0" Storyboard.TargetProperty="X" Storyboard.TargetName="xform">
                  <DoubleAnimation.EasingFunction>
                    <BackEase Amplitude=".3" EasingMode="EaseOut"/>
                  </DoubleAnimation.EasingFunction>
                </DoubleAnimation>
                <DoubleAnimation Duration="0:0:0.2" To="1" Storyboard.TargetProperty="Opacity" Storyboard.TargetName="Root"/>
              </Storyboard>
            </VisualTransition>
          </VisualStateGroup.Transitions>
          <VisualState x:Name="Closed">
            <Storyboard>
              <DoubleAnimation Duration="0" To="0" Storyboard.TargetProperty="Opacity" Storyboard.TargetName="Root"/>
            </Storyboard>
          </VisualState>
          <VisualState x:Name="Open">
            <Storyboard>
              <DoubleAnimation Duration="0" To="0" Storyboard.TargetProperty="X" Storyboard.TargetName="xform"/>
              <DoubleAnimation Duration="0" To="1" Storyboard.TargetProperty="Opacity" Storyboard.TargetName="Root"/>
            </Storyboard>
          </VisualState>
        </VisualStateGroup>
      </VisualStateManager.VisualStateGroups>
      <Border Background="#052A2E31" CornerRadius="5" Margin="4,4,-4,-4"/>
      <Border Background="#152A2E31" CornerRadius="4" Margin="3,3,-3,-3"/>
      <Border Background="#252A2E31" CornerRadius="3" Margin="2,2,-2,-2"/>
      <Border Background="#352A2E31" CornerRadius="2" Margin="1,1,-1,-1"/>
      <Border Background="#FFDC000C" CornerRadius="2"/>
      <Border CornerRadius="2">
        <ItemsControl ItemsSource="{Binding (Validation.Errors), BindsDirectlyToSource=True}" Margin="8,4,8,4">
          <ItemsControl.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
              <TextBlock Foreground="White" MaxWidth="250" TextWrapping="Wrap" Text="{Binding ErrorContent}" UseLayoutRounding="false"/>
            </DataTemplate>
          </ItemsControl.ItemTemplate>
        </ItemsControl>
      </Border>
    </Grid>
  </ControlTemplate>

  <!--System.Windows.Controls.PasswordBox -->
  <Style x:Key="ExtendedPasswordBoxStyle" TargetType="PasswordBox">
    <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
    <Setter Property="Background" Value="#FFFFFFFF"/>
    <Setter Property="Foreground" Value="#FF000000"/>
    <Setter Property="Padding" Value="2"/>
    <Setter Property="BorderBrush">
      <Setter.Value>
        <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
          <GradientStop Color="#FFA3AEB9" Offset="0"/>
          <GradientStop Color="#FF8399A9" Offset="0.375"/>
          <GradientStop Color="#FF718597" Offset="0.375"/>
          <GradientStop Color="#FF617584" Offset="1"/>
        </LinearGradientBrush>
      </Setter.Value>
    </Setter>
    <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="PasswordBox">
          <Grid x:Name="RootElement">
            <VisualStateManager.VisualStateGroups>
              <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
                <VisualState x:Name="Normal"/>
                <VisualState x:Name="MouseOver">
                  <Storyboard>
                    <ColorAnimation Duration="0" To="#FF99C1E2" Storyboard.TargetProperty="(Border.BorderBrush).(SolidColorBrush.Color)" Storyboard.TargetName="MouseOverBorder"/>
                  </Storyboard>
                </VisualState>
                <VisualState x:Name="Disabled">
                  <Storyboard>
                    <DoubleAnimation Duration="0" To="1" Storyboard.TargetProperty="Opacity" Storyboard.TargetName="DisabledVisualElement"/>
                  </Storyboard>
                </VisualState>
              </VisualStateGroup>
              <VisualStateGroup x:Name="WatermarkStates">
                <VisualStateGroup.Transitions>
                  <VisualTransition GeneratedDuration="0" />
                </VisualStateGroup.Transitions>
                <VisualState x:Name="Unwatermarked" />
                <VisualState x:Name="Watermarked">
                  <Storyboard>
                    <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="Watermark" Storyboard.TargetProperty="Opacity" To="1" Duration="0" />
                  </Storyboard>
                </VisualState>
              </VisualStateGroup>
              <VisualStateGroup x:Name="FocusStates">
                <VisualState x:Name="Focused">
                  <Storyboard>
                    <DoubleAnimation Duration="0" To="1" Storyboard.TargetProperty="Opacity" Storyboard.TargetName="FocusVisualElement"/>
                  </Storyboard>
                </VisualState>
                <VisualState x:Name="Unfocused">
                  <Storyboard>
                    <DoubleAnimation Duration="0" To="0" Storyboard.TargetProperty="Opacity" Storyboard.TargetName="FocusVisualElement"/>
                  </Storyboard>
                </VisualState>
              </VisualStateGroup>
              <VisualStateGroup x:Name="ValidationStates">
                <VisualState x:Name="Valid"/>
                <VisualState x:Name="InvalidUnfocused">
                  <Storyboard>
                    <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="Visibility" Storyboard.TargetName="ValidationErrorElement">
                      <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0">
                        <DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                          <Visibility>Visible</Visibility>
                        </DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                      </DiscreteObjectKeyFrame>
                    </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  </Storyboard>
                </VisualState>
                <VisualState x:Name="InvalidFocused">
                  <Storyboard>
                    <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="Visibility" Storyboard.TargetName="ValidationErrorElement">
                      <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0">
                        <DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                          <Visibility>Visible</Visibility>
                        </DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                      </DiscreteObjectKeyFrame>
                    </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                    <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="IsOpen" Storyboard.TargetName="validationTooltip">
                      <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0">
                        <DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                          <System:Boolean>True</System:Boolean>
                        </DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                      </DiscreteObjectKeyFrame>
                    </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  </Storyboard>
                </VisualState>
              </VisualStateGroup>
            </VisualStateManager.VisualStateGroups>
            <Border x:Name="Border" BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}" Background="{TemplateBinding Background}" CornerRadius="1" Opacity="1">
              <Grid>
                <Border x:Name="MouseOverBorder" BorderBrush="Transparent" BorderThickness="1">
                  <Grid>
                    <Border x:Name="ContentElement" Margin="{TemplateBinding Padding}"/>
                    <ContentControl x:Name="Watermark" Opacity="0" IsTabStop="False" IsHitTestVisible="False" Content="{TemplateBinding local:PasswordBoxExtender.Watermark}" Foreground="#FF999999" Background="{TemplateBinding Background}" FontFamily="{TemplateBinding FontFamily}" FontSize="{TemplateBinding FontSize}" FontStretch="{TemplateBinding FontStretch}" FontStyle="{TemplateBinding FontStyle}" FontWeight="{TemplateBinding FontWeight}" Margin="{TemplateBinding Padding}" VerticalAlignment="Top"/>
                  </Grid>
                </Border>
              </Grid>
            </Border>
            <Border x:Name="DisabledVisualElement" BorderBrush="#A5F7F7F7" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}" Background="#A5F7F7F7" IsHitTestVisible="False" Opacity="0"/>
            <Border x:Name="FocusVisualElement" BorderBrush="#FF6DBDD1" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}" IsHitTestVisible="False" Margin="1" Opacity="0"/>
            <Border x:Name="ValidationErrorElement" BorderBrush="#FFDB000C" BorderThickness="1" CornerRadius="1" Visibility="Collapsed">
              <ToolTipService.ToolTip>
                <ToolTip x:Name="validationTooltip" DataContext="{Binding RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}}" Placement="Right" PlacementTarget="{Binding RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}}" Template="{StaticResource ValidationToolTipTemplate}">
                  <ToolTip.Triggers>
                    <EventTrigger RoutedEvent="Canvas.Loaded">
                      <BeginStoryboard>
                        <Storyboard>
                          <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="IsHitTestVisible" Storyboard.TargetName="validationTooltip">
                            <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0">
                              <DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                                <System:Boolean>true</System:Boolean>
                              </DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                            </DiscreteObjectKeyFrame>
                          </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                        </Storyboard>
                      </BeginStoryboard>
                    </EventTrigger>
                  </ToolTip.Triggers>
                </ToolTip>
              </ToolTipService.ToolTip>
              <Grid Background="Transparent" HorizontalAlignment="Right" Height="12" Margin="1,-4,-4,0" VerticalAlignment="Top" Width="12">
                <Path Data="M 1,0 L6,0 A 2,2 90 0 1 8,2 L8,7 z" Fill="#FFDC000C" Margin="1,3,0,0"/>
                <Path Data="M 0,0 L2,0 L 8,6 L8,8" Fill="#ffffff" Margin="1,3,0,0"/>
              </Grid>
            </Border>
          </Grid>
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
    </Setter>
  </Style>
</ResourceDictionary>