Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


MailDefinition.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru MailDefinition.cs

Class for creating or sending email messages based on text or HTML template.

using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net.Mail;
using System.Net.Configuration;
using System.Collections.Generic;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace IMP.Shared
{
  /// <summary>
  /// Třída pro vytvoření nebo odeslání emailové zprávy pro šablonu
  /// </summary>
  /// <remarks>
  /// <para>Pro odeslání zprávy je nutné provést nastavení parametrů SMTP klienta v app nebo web.config souboru aplikace.</para>
  /// </remarks>
  /// <example>
  /// <para>Příklad konfigurace parametrů pro odesílání emailů:</para>
  /// <code>
  /// &lt;system.net&gt;
  ///  &lt;mailSettings&gt;
  ///   &lt;smtp deliveryMethod="Network" from="noreply@domena.cz"&gt;
  ///    &lt;network
  ///     host="localhost"
  ///     port="25"
  ///     defaultCredentials="false"
  ///    /&gt;
  ///   &lt;/smtp&gt;
  ///  &lt;/mailSettings&gt;
  /// &lt;/system.net&gt;
  /// </code>
  /// </example>
  internal class MailDefinition
  {
    #region member types definition
    private enum EmailReplacementType
    {
      From,
      To,
      CC,
      Bcc
    }
    #endregion

    #region member varible and default property initialization
    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public string BodyFileName { get; set; }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public string From { get; set; }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public string CC { get; set; }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public string Bcc { get; set; }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public string Subject { get; set; }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public bool IsBodyHtml { get; set; }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public MailPriority Priority { get; set; }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public System.Globalization.CultureInfo Culture { get; set; }

    private List<EmbeddedMailObject> m_EmbeddedObjects;
    #endregion

    #region action methods
    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public MailMessage CreateMailMessage(string recipients, ReplacementCollection replacements)
    {
      return CreateMailMessage((string)null, recipients, replacements, null);
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public MailMessage CreateMailMessage(string recipients, ReplacementCollection replacements, IEnumerable<Attachment> attachments)
    {
      return CreateMailMessage((string)null, recipients, replacements, attachments);
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public MailMessage CreateMailMessage(string body, string recipients, ReplacementCollection replacements)
    {
      return CreateMailMessage(body, recipients, replacements, null);
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Maintainability", "CA1502:AvoidExcessiveComplexity"), System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public MailMessage CreateMailMessage(string body, string recipients, ReplacementCollection replacements, IEnumerable<Attachment> attachments)
    {
      if (body == null && !string.IsNullOrEmpty(this.BodyFileName))
      {
        body = File.ReadAllText(GetBodyFileNameForCulture());
      }

      string from = this.From;
      if (string.IsNullOrEmpty(from))
      {
        from = GetDefaultFrom();
      }
      from = ApplyReplacements(from, replacements);

      if (recipients != null)
      {
        recipients = ApplyEmailReplacement(ApplyReplacements(recipients.Replace(';', ','), replacements), from, EmailReplacementType.From);
      }

      string cc = this.CC;
      if (cc != null)
      {
        cc = ApplyEmailReplacement(ApplyReplacements(cc.Replace(';', ','), replacements), from, EmailReplacementType.From);
      }

      string bcc = this.Bcc;
      if (bcc != null)
      {
        bcc = ApplyEmailReplacement(ApplyReplacements(bcc.Replace(';', ','), replacements), from, EmailReplacementType.From);
      }

      if (!string.IsNullOrEmpty(body))
      {
        //Body replacements
        body = ApplyReplacements(body, replacements, this.IsBodyHtml);
        body = ApplyEmailReplacement(body, from, EmailReplacementType.From, this.IsBodyHtml);
        body = ApplyEmailReplacement(body, recipients, EmailReplacementType.To, this.IsBodyHtml);
        body = ApplyEmailReplacement(body, cc, EmailReplacementType.CC, this.IsBodyHtml);
        body = ApplyEmailReplacement(body, bcc, EmailReplacementType.Bcc, this.IsBodyHtml);
      }

      var message = new MailMessage() { From = new MailAddress(from), IsBodyHtml = this.IsBodyHtml, Priority = this.Priority };

      try
      {
        foreach (var address in ParseRecipients(recipients))
        {
          message.To.Add(address);
        }
        foreach (var address in ParseRecipients(cc))
        {
          message.CC.Add(address);
        }
        foreach (var address in ParseRecipients(bcc))
        {
          message.Bcc.Add(address);
        }

        string subject = this.Subject;
        if (string.IsNullOrEmpty(subject) && this.IsBodyHtml)
        {
          subject = ExtractSubjectFromHtmlBody(body);
        }

        if (!string.IsNullOrEmpty(subject))
        {
          //Subject replacements
          subject = ApplyReplacements(subject, replacements);
          subject = ApplyEmailReplacement(subject, from, EmailReplacementType.From);
          subject = ApplyEmailReplacement(subject, recipients, EmailReplacementType.To);
          subject = ApplyEmailReplacement(subject, cc, EmailReplacementType.CC);
          subject = ApplyEmailReplacement(subject, bcc, EmailReplacementType.Bcc);

          message.Subject = subject;
        }

        if (m_EmbeddedObjects != null && m_EmbeddedObjects.Count != 0)
        {
          message.AlternateViews.Add(GetAlternateView(body));
        }
        else if (!string.IsNullOrEmpty(body))
        {
          message.Body = body;
        }

        if (attachments != null)
        {
          foreach (var attachment in attachments)
          {
            message.Attachments.Add(attachment);
          }
        }
      }
      catch
      {
        message.Dispose();
        throw;
      }

      return message;
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public MailMessage CreateMailMessage(Stream body, string recipients, ReplacementCollection replacements)
    {
      return CreateMailMessage(body, recipients, replacements, null);
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public MailMessage CreateMailMessage(Stream body, string recipients, ReplacementCollection replacements, IEnumerable<Attachment> attachments)
    {
      string bodyText = null;
      if (body != null)
      {
        using (var reader = new StreamReader(body))
        {
          bodyText = reader.ReadToEnd();
        }
      }

      return CreateMailMessage(bodyText, recipients, replacements, attachments);
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public void Send(string recipients, ReplacementCollection replacements)
    {
      using (var msg = CreateMailMessage((string)null, recipients, replacements, null))
      {
        var client = new SmtpClient();
        client.Send(msg);
      }
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public void Send(string recipients, ReplacementCollection replacements, IEnumerable<Attachment> attachments)
    {
      using (var msg = CreateMailMessage((string)null, recipients, replacements, attachments))
      {
        var client = new SmtpClient();
        client.Send(msg);
      }
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public void Send(string body, string recipients, ReplacementCollection replacements)
    {
      using (var msg = CreateMailMessage(body, recipients, replacements, null))
      {
        var client = new SmtpClient();
        client.Send(msg);
      }
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public void Send(string body, string recipients, ReplacementCollection replacements, IEnumerable<Attachment> attachments)
    {
      using (var msg = CreateMailMessage(body, recipients, replacements, attachments))
      {
        var client = new SmtpClient();
        client.Send(msg);
      }
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public void Send(Stream body, string recipients, ReplacementCollection replacements)
    {
      using (var msg = CreateMailMessage(body, recipients, replacements, null))
      {
        var client = new SmtpClient();
        client.Send(msg);
      }
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public void Send(Stream body, string recipients, ReplacementCollection replacements, IEnumerable<Attachment> attachments)
    {
      using (var msg = CreateMailMessage(body, recipients, replacements, attachments))
      {
        var client = new SmtpClient();
        client.Send(msg);
      }
    }
    #endregion

    #region property getters/setters
    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public List<EmbeddedMailObject> EmbeddedObjects
    {
      get
      {
        if (m_EmbeddedObjects == null)
        {
          m_EmbeddedObjects = new List<EmbeddedMailObject>();
        }
        return m_EmbeddedObjects;
      }
      set { m_EmbeddedObjects = value; }
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private static string ApplyReplacements(string str, ReplacementCollection replacements, bool IsHtml)
    {
      if (!string.IsNullOrEmpty(str) && replacements != null)
      {
        foreach (var Item in replacements)
        {
          string Name = Item.Name.StartsWith("<%", StringComparison.Ordinal) ? Item.Name : "<%" + Item.Name + "%>";
          string Value = Item.Value ?? "";

          if (IsHtml)
          {
            if (Item.HtmlEncoding)
            {
              Value = Regex.Replace(System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(Value), "\r\n|\r|\n", "<br />");
            }

            str = Regex.Replace(str, System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(Name), Value, RegexOptions.IgnoreCase);
          }

          str = Regex.Replace(str, Name, Value, RegexOptions.IgnoreCase);
        }
      }
      return str;
    }

    private static string ApplyReplacements(string str, ReplacementCollection replacements)
    {
      return ApplyReplacements(str, replacements, false);
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Maintainability", "CA1502:AvoidExcessiveComplexity")]
    private static string ApplyEmailReplacement(string str, string addresses, EmailReplacementType type, bool isHtml)
    {
      if (!string.IsNullOrEmpty(str))
      {
        switch (type)
        {
          case EmailReplacementType.From:
            MailAddress from = null;
            if (addresses != null)
            {
              from = new MailAddress(addresses);
            }

            str = Regex.Replace(str, "<%From%>", from == null ? "" : from.Address, RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%FromDisplayName%>", from == null ? "" : string.IsNullOrEmpty(from.DisplayName) ? from.Address : from.DisplayName, RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%FromFullName%>", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%FromFullAddress%>", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);

            if (isHtml)
            {
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%From%&gt;", from == null ? "" : from.Address, RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%FromDisplayName%&gt;", from == null ? "" : string.IsNullOrEmpty(from.DisplayName) ? from.Address : from.DisplayName, RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%FromFullName%&gt;", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%FromFullAddress%&gt;", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
            }
            break;
          case EmailReplacementType.To:
            var to = ParseRecipients(addresses);

            str = Regex.Replace(str, "<%Recipients%>", string.Join(",", (from i in to select i.Address).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%RecipientsDisplayName%>", string.Join(",", (from i in to select string.IsNullOrEmpty(i.DisplayName) ? i.Address : i.DisplayName).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%RecipientsFullName%>", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%RecipientsAddress%>", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%To%>", string.Join(",", (from i in to select i.Address).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%ToDisplayName%>", string.Join(",", (from i in to select string.IsNullOrEmpty(i.DisplayName) ? i.Address : i.DisplayName).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%ToFullName%>", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%ToFullAddress%>", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);

            if (isHtml)
            {
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%Recipients%&gt;", string.Join(",", (from i in to select i.Address).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%RecipientsDisplayName%&gt;", string.Join(",", (from i in to select string.IsNullOrEmpty(i.DisplayName) ? i.Address : i.DisplayName).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%RecipientsFullName%&gt;", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%RecipientsFullAddress%&gt;", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%To%&gt;", string.Join(",", (from i in to select i.Address).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%ToDisplayName%&gt;", string.Join(",", (from i in to select string.IsNullOrEmpty(i.DisplayName) ? i.Address : i.DisplayName).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%ToFullName%&gt;", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%ToFullAddress%&gt;", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
            }
            break;
          case EmailReplacementType.CC:
            var cc = ParseRecipients(addresses);

            str = Regex.Replace(str, "<%CC%>", string.Join(",", (from i in cc select i.Address).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%CCDisplayName%>", string.Join(",", (from i in cc select string.IsNullOrEmpty(i.DisplayName) ? i.Address : i.DisplayName).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%CCFullName%>", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%CCFullAddress%>", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);

            if (isHtml)
            {
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%CC%&gt;", string.Join(",", (from i in cc select i.Address).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%CCDisplayName%&gt;", string.Join(",", (from i in cc select string.IsNullOrEmpty(i.DisplayName) ? i.Address : i.DisplayName).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%CCFullName%&gt;", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%CCFullAddress%&gt;", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
            }
            break;
          case EmailReplacementType.Bcc:
            var bcc = ParseRecipients(addresses);

            str = Regex.Replace(str, "<%Bcc%>", string.Join(",", (from i in bcc select i.Address).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%BccDisplayName%>", string.Join(",", (from i in bcc select string.IsNullOrEmpty(i.DisplayName) ? i.Address : i.DisplayName).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%BccFullName%>", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
            str = Regex.Replace(str, "<%BccFullAddress%>", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);

            if (isHtml)
            {
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%Bcc%&gt;", string.Join(",", (from i in bcc select i.Address).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%BccDisplayName%&gt;", string.Join(",", (from i in bcc select string.IsNullOrEmpty(i.DisplayName) ? i.Address : i.DisplayName).ToArray()), RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%BccFullName%&gt;", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
              str = Regex.Replace(str, "&lt;%BccFullAddress%&gt;", addresses ?? "", RegexOptions.IgnoreCase);
            }
            break;
        }
      }

      return str;
    }

    private static string ApplyEmailReplacement(string str, string addresses, EmailReplacementType type)
    {
      return ApplyEmailReplacement(str, addresses, type, false);
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    private AlternateView GetAlternateView(string body)
    {
      string mediaType = this.IsBodyHtml ? "text/html" : "text/plain";
      AlternateView item = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(body, null, mediaType);

      foreach (var obj in m_EmbeddedObjects)
      {
        string path = obj.FileName;
        if (string.IsNullOrEmpty(path))
        {
          throw new InvalidOperationException("Missing FileName in EmbeddedMailObject.");
        }
        if (!Path.IsPathRooted(path) && !string.IsNullOrEmpty(this.BodyFileName))
        {
          string bodyFileName = GetFullBodyFileName();
          path = Path.Combine(Path.GetDirectoryName(bodyFileName), path);
        }

        LinkedResource resource = new LinkedResource(path) { ContentId = obj.Name };
        try
        {
          resource.ContentType.Name = Path.GetFileName(path);
          item.LinkedResources.Add(resource);
        }
        catch
        {
          resource.Dispose();
          throw;
        }
      }
      return item;
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    private static string ExtractSubjectFromHtmlBody(string body)
    {
      if (body == null)
      {
        return null;
      }

      int index = -1;
      int index2 = -1;
      int index3 = -1;
      var sb = new System.Text.StringBuilder();

      foreach (string line in ReadBodyLines(body))
      {
        if (index == -1)
        {
          index = line.IndexOf("<head>", StringComparison.OrdinalIgnoreCase);

          if (index == -1)
          {
            continue;
          }
        }

        if (index2 == -1)
        {
          index2 = line.IndexOf("<title>", index, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);

          if (index2 == -1)
          {
            index2 = line.IndexOf("</head>", index, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);

            if (index2 != -1)
            {
              break;
            }
            continue;
          }
        }

        index3 = line.IndexOf("</title>", index2, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);

        if (index3 != -1)
        {
          if (index2 != 0)  //line with "<title>"
          {
            sb.Append(line.Substring(index2 + "<title>".Length, index3 - index2 - "<title>".Length));
            break;
          }

          sb.Append(line.Substring(0, index3));
          break;
        }

        if (index2 != 0)  //line with "<title>"
        {
          sb.Append(line.Substring(index2 + "<title>".Length));
          index2 = 0;
          continue;
        }
        sb.Append(line);
      }

      string subject = System.Web.HttpUtility.HtmlDecode(sb.ToString().Trim());
      return subject.Length == 0 ? null : subject;
    }

    private string GetBodyFileNameForCulture()
    {
      string bodyFileName = GetFullBodyFileName();
      string fileName;

      if (this.Culture != null)
      {
        //Jméno souboru dle kultury
        string extension = Path.GetExtension(bodyFileName);

        fileName = Path.ChangeExtension(bodyFileName, this.Culture.Name + (string.IsNullOrEmpty(extension) ? "" : extension));
        if (File.Exists(fileName))
        {
          return fileName;
        }

        fileName = Path.ChangeExtension(bodyFileName, this.Culture.TwoLetterISOLanguageName + (string.IsNullOrEmpty(extension) ? "" : extension));
        if (File.Exists(fileName))
        {
          return fileName;
        }
      }

      //Jméno souboru pro výchozí kulturu
      return bodyFileName;
    }

    private string GetFullBodyFileName()
    {
      string path = this.BodyFileName;
      if (!Path.IsPathRooted(path))
      {
        string mailTemplateRoot = System.IO.Path.GetDirectoryName((System.Reflection.Assembly.GetEntryAssembly() ?? System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly()).Location);
        path = Path.Combine(mailTemplateRoot, path);
      }

      return path;
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    private static IEnumerable<string> ReadBodyLines(string body)
    {
      using (var reader = new StringReader(body))
      {
        while (true)
        {
          string line = reader.ReadLine();
          if (line == null)
          {
            yield break;
          }

          yield return line;
        }
      }
    }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    private static string GetDefaultFrom()
    {
      var smtpCfg = (SmtpSection)System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection("system.net/mailSettings/smtp");
      if (smtpCfg == null || smtpCfg.Network == null || string.IsNullOrEmpty(smtpCfg.From))
      {
        throw new InvalidOperationException("From address is not specified.");
      }
      return smtpCfg.From;
    }

    private static IEnumerable<MailAddress> ParseRecipients(string addresses)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(addresses))
      {
        yield break;
      }

      for (int i = 0; i < addresses.Length; i++)
      {
        yield return ParseMailAddress(addresses, ref i);
      }
    }

    private static MailAddress ParseMailAddress(string addresses, ref int i)
    {
      int index = addresses.IndexOfAny(new[] { '"', ',' }, i);
      if (index != -1 && addresses[index] == '"')
      {
        index = addresses.IndexOf('"', index + 1);
        if (index == -1)
        {
          throw new FormatException("Invalid mail address format");
        }

        index = addresses.IndexOf(',', index + 1);
      }

      if (index == -1)
      {
        index = addresses.Length;
      }

      var address = new MailAddress(addresses.Substring(i, index - i).Trim(' ', '\t'));
      i = index;
      return address;
    }
    #endregion
  }

  #region EmbeddedMailObject
  [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1812:AvoidUninstantiatedInternalClasses")]
  internal sealed class EmbeddedMailObject
  {
    #region member varible and default property initialization
    public string Name { get; set; }
    public string FileName { get; set; }
    #endregion

    #region constructors and destructors
    public EmbeddedMailObject(string name, string fileName)
    {
      this.Name = name;
      this.FileName = fileName;
    }
    #endregion
  }
  #endregion

  #region Replacement, ReplacementCollection
  /// <summary>
  /// Dvojice klíč, hodnota pro aplikování do šablony emailové zprávy
  /// </summary>
  internal class Replacement
  {
    #region constructors and destructors
    internal Replacement()
    {
      this.HtmlEncoding = true;
    }
    #endregion

    #region member varible and default property initialization
    /// <summary>
    /// Označení prvku
    /// </summary>
    public string Name { get; set; }

    /// <summary>
    /// Hodnota prvku
    /// </summary>
    public string Value { get; set; }

    /// <summary>
    /// Přiznak zda bude hodnota encodována do těla HTML zprávy
    /// </summary>
    public bool HtmlEncoding { get; set; }
    #endregion

    #region action methods
    /// <summary>
    /// Vrací textovou reprezentaci objektu
    /// </summary>
    /// <returns>Textová reprezentace objektu</returns>
    public override string ToString()
    {
      return string.Format(System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture, "{0}: {1})", this.Name, this.Value);
    }
    #endregion
  }

  /// <summary>
  /// Kolekce dvojic klíč, hodnota pro aplikování do šablony emailové zprávy
  /// </summary>
  internal class ReplacementCollection : IEnumerable<Replacement>, System.Collections.IEnumerable
  {
    #region member varible and default property initialization
    private Dictionary<string, Replacement> ReplacementsDictionary;
    #endregion

    #region constructors and destructors
    /// <summary>
    /// Výchozí konstruktor třídy <see cref="ReplacementCollection"/>
    /// </summary>
    public ReplacementCollection()
    {
      this.ReplacementsDictionary = new Dictionary<string, Replacement>();
    }
    #endregion

    #region action methods
    /// <summary>
    /// Přidání prvku s klíčem <paramref name="name"/> a hodnotou <paramref name="value"/> do kolekce
    /// </summary>
    /// <param name="name">Označení prvku</param>
    /// <param name="value">Hodnota prvku</param>
    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public void Add(string name, string value)
    {
      if (name == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("name");
      }
      if (name.Length == 0)
      {
        throw new ArgumentException("name is empty string.", "name");
      }

      this.ReplacementsDictionary.Add(name, new Replacement() { Name = name, Value = value });
    }

    /// <summary>
    /// Přidání prvku s klíčem <paramref name="name"/> a hodnotou <paramref name="value"/> do kolekce
    /// </summary>
    /// <param name="name">Označení prvku</param>
    /// <param name="value">Hodnota prvku</param>
    /// <param name="htmlEncoding">Přiznak zda bude hodnota encodována do těla HTML zprávy</param>
    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public void Add(string name, string value, bool htmlEncoding)
    {
      if (name == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("name");
      }
      if (name.Length == 0)
      {
        throw new ArgumentException("name is empty string.", "name");
      }

      this.ReplacementsDictionary.Add(name, new Replacement() { Name = name, Value = value, HtmlEncoding = htmlEncoding });
    }

    /// <summary>
    /// Odstranění prvku s klíčem <paramref name="name"/> s kolekce
    /// </summary>
    /// <param name="name">Označení prvku</param>
    /// <returns><c>true</c> pokud byl prvek k odstranění v kolekci nalezen</returns>
    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public bool Remove(string name)
    {
      return this.ReplacementsDictionary.Remove(name);
    }

    /// <summary>
    /// Vrací emunerátor kolekce
    /// </summary>
    /// <returns><see cref="IEnumerator&lt;Replacement&gt;"/> kolekce</returns>
    public IEnumerator<Replacement> GetEnumerator()
    {
      return this.ReplacementsDictionary.Values.GetEnumerator();
    }
    #endregion

    #region property getters/setters
    /// <summary>
    /// Počet prvků kolekce
    /// </summary>
    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")]
    public int Count
    {
      get { return this.ReplacementsDictionary.Count; }
    }
    #endregion

    #region IEnumerable Members
    System.Collections.IEnumerator System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator()
    {
      return GetEnumerator();
    }
    #endregion
  }
  #endregion
}