Vývoj moderních aplikací na platformě Microsoft .NET

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


FolderPickerDialog.cs

Download file

Toto je zdrojový kód souboru FolderPickerDialog.cs

Vista style Select Folder dialog.

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Runtime.InteropServices;
using IMP.Windows.Interop;

namespace IMP.Windows
{
  /// <summary>
  /// Prompts the user to select a folder.
  /// </summary>
  /// <remarks>
  /// This class will use the Vista style Select Folder dialog if possible, or the regular FolderBrowserDialog if it is not.
  /// </remarks>
  public sealed class FolderPickerDialog : ICommonDialog
  {
    #region WindowHandleWrapper
    private class WindowHandleWrapper : System.Windows.Forms.IWin32Window
    {
      private IntPtr _handle;

      public WindowHandleWrapper(IntPtr handle)
      {
        _handle = handle;
      }

      #region IWin32Window Members

      public IntPtr Handle
      {
        get { return _handle; }
      }

      #endregion
    }
    #endregion

    #region member varible and default property initialization
    private string m_Title = string.Empty;
    private string m_FolderPath = string.Empty;
    #endregion

    #region constructors and destructors
    /// <summary>
    /// Creates a new instance of the <see cref="FolderPickerDialog" /> class.
    /// </summary>
    public FolderPickerDialog() { }
    #endregion

    #region action methods
    public CommonDialogResult ShowDialog()
    {
      return ShowDialog(IntPtr.Zero);
    }

    public CommonDialogResult ShowDialog(IntPtr hwndOwner)
    {
      if (hwndOwner == IntPtr.Zero)
      {
        hwndOwner = CommonDialogNativeMethods.GetActiveWindow();
      }

      if (hwndOwner == IntPtr.Zero)
      {
        throw new InvalidOperationException("Owner handler is not set and cannot be determined!");
      }

      if (IsVistaOrLater)
      {
        return RunVistaNativeDialog(hwndOwner);
      }
      else
      {
        return RunLegacyDialog(hwndOwner);
      }
    }
    #endregion

    #region property getters/setters
    /// <summary>
    /// Gets or sets the dialog title.
    /// </summary>
    /// <value>Dialog title.</value>
    [Localizable(true), DefaultValue(""), Browsable(true), Description("Dialog title."), Category("Appearance")]
    public string Title
    {
      get { return m_Title; }
      set
      {
        m_Title = (value == null) ? string.Empty : value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Gets or sets the folder path selected in dialog.
    /// </summary>
    /// <value>Selected folder path.</value>
    [DefaultValue(""), Browsable(true), Description("Folder path selected in dialog."), Category("Folder Browsing")]
    public string FolderPath
    {
      get { return m_FolderPath; }
      set
      {
        m_FolderPath = (value == null) ? string.Empty : value;
      }
    }

    private static bool IsVistaOrLater
    {
      get { return Environment.OSVersion.Platform == PlatformID.Win32NT && Environment.OSVersion.Version.Major > 5; }
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private CommonDialogResult RunVistaNativeDialog(IntPtr hwndOwner)
    {
      var nativeFileOpenDialog = new NativeFileOpenDialog();
      SetNativeDialogProperties(nativeFileOpenDialog);
      try
      {
        int hresult = nativeFileOpenDialog.Show(hwndOwner);

        //Create return information.
        if (hresult < 0)
        {
          if ((uint)hresult == (uint)HRESULT.E_ERROR_CANCELLED)
          {
            return CommonDialogResult.Cancel;
          }

          throw Marshal.GetExceptionForHR(hresult);
        }

        GetNativeDialogResult(nativeFileOpenDialog);
        return CommonDialogResult.OK;
      }
      finally
      {
        if (nativeFileOpenDialog != null)
        {
          Marshal.FinalReleaseComObject(nativeFileOpenDialog);
        }
      }
    }

    private void SetNativeDialogProperties(NativeFileOpenDialog nativeFileOpenDialog)
    {
      //Set Title
      if (!string.IsNullOrEmpty(m_Title))
      {
        nativeFileOpenDialog.SetTitle(m_Title);
      }

      //Set Folder
      if (!string.IsNullOrEmpty(m_FolderPath))
      {
        if (System.IO.Directory.Exists(m_FolderPath))
        {
          nativeFileOpenDialog.SetFolder(CreateShellItemFromParsingName(m_FolderPath));
        }
        else
        {
          string parent = System.IO.Path.GetDirectoryName(m_FolderPath);
          if (parent != null && System.IO.Directory.Exists(parent))
          {
            string folder = System.IO.Path.GetFileName(m_FolderPath);
            nativeFileOpenDialog.SetFolder(CreateShellItemFromParsingName(parent));
            nativeFileOpenDialog.SetFileName(folder);
          }
        }
      }

      //Apply option bitflags
      nativeFileOpenDialog.SetOptions(GetNativeDialogFlags());
    }

    private CommonDialogNativeMethods.FOS GetNativeDialogFlags()
    {
      var flags = CommonDialogNativeMethods.FOS.FOS_NOTESTFILECREATE | CommonDialogNativeMethods.FOS.FOS_FORCEFILESYSTEM  //Only File System
          | CommonDialogNativeMethods.FOS.FOS_FILEMUSTEXIST | CommonDialogNativeMethods.FOS.FOS_PATHMUSTEXIST
          | CommonDialogNativeMethods.FOS.FOS_PICKFOLDERS;  // Folder Picker

      return flags;
    }

    private void GetNativeDialogResult(NativeFileOpenDialog nativeFileOpenDialog)
    {
      IShellItem item;
      nativeFileOpenDialog.GetResult(out item);
      item.GetDisplayName(CommonDialogNativeMethods.SIGDN.SIGDN_FILESYSPATH, out m_FolderPath);
    }

    private static IShellItem CreateShellItemFromParsingName(string path)
    {
      object nativeShellItem;
      Guid guid = new Guid("43826D1E-E718-42EE-BC55-A1E261C37BFE"); //IID_IShellItem

      int hr = CommonDialogNativeMethods.SHCreateItemFromParsingName(path, IntPtr.Zero, ref guid, out nativeShellItem);

      if (nativeShellItem == null || hr < 0)
      {
        throw new ExternalException("Shell item could not be created.", Marshal.GetExceptionForHR(hr));
      }

      return (IShellItem)nativeShellItem;
    }

    private CommonDialogResult RunLegacyDialog(IntPtr hwndOwner)
    {
      var fbd = new Ionic.Utils.FolderBrowserDialogEx()
      {
        ShowNewFolderButton = true,
        Description = m_Title,
        SelectedPath = m_FolderPath
      };

      var result = fbd.ShowDialog(new WindowHandleWrapper(hwndOwner));
      if (result != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        return CommonDialogResult.Cancel;
      }

      m_FolderPath = fbd.SelectedPath;

      return CommonDialogResult.OK;
    }
    #endregion
  }
}